2,(2′-Benzothiazolyl)-5-Styryl-3-(4′-Phthalhydrazidyl) Tetrazolium Chloride

2,(2′-Benzothiazolyl)-5-Styryl-3-(4′-Phthalhydrazidyl) Tetrazolium Chloride

Catalog #: 6360


Catalog # 6360